Aktivita A01


Výstupom aktivity je Pracovný tím projektu TransData, ktorého členmi sú projektoví partneri; MSP pracujúce v oblasti projekcie, dopravných prieskumov a cestnej svetelnej signalizácie; MSP a inštitúcie pracujúce v oblasti dopravy, automatických sčítačov dopravy, inteligentných dopravných systémov, resp. v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Členovia pracovného tímu sa podieľajú na vývoji a komercializácií plánovaného prototypu sčítača dopravy.

 

Zoznam členov Pracovného tímu projektu TransData:

P. č.

Firma

 

1

Žilinská univerzita v Žiline, SR (vedúci partner)

Projektoví partneri

2

VUT Brno, ČR (hlavný cezhraničný partner)

3

DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina (projektový partner 1)

4

TNtech, s.r.o., Bytča (projektový partner 2)

5

ARGUS - DS, s.r.o., Trenčín

Projektovanie dopravných stavieb / dopravné prieskumy / cestná svetelná signalizácia

6

Woonerf, s.r.o., Prešov

7

HBH Projekt, spol. s r.o., Brno

8

PATRIOT, spol. s r.o., Brno

9

ALAM, a.s., Bratislava

10

Ostravské komunikace, a.s., Ostrava

11

ZTS Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica

Výskum a vývoj (doprava / automatické sčítače dopravy / IDS)

12

Betamont, s.r.o., Zvolen

13

Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina

14

GlobalLogic s.r.o., Žilina

Výskum a vývoj / inovácie

15

M2M Solutions, s.r.o. , Žilina

16

Elektrosystém, a.s., Žilina

17

IS - Industry Solutions, a.s., Žilina

18

CEIT a.s., Žilina

19

Univerzitný vedecký park, UNIZA

20

FEIT, UNIZA

21

SjF, UNIZA

22

UKaI - Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina

 

Spať na zoznam aktivít