Názov projektu:
Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti
Akronym:
TransData
ITMS kód projektu:
304011P777
Výzva:
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Operačný program:
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020
Prioritná os:
1. Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita:
2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ:
1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
Oblasť intervencie:
062 Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi najmä v prospech MSP
Termín realizácie:
1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Výška finančných prostriedkov projektu:

435 180,50 Eur

z toho finančná podpora EÚ 369 903,42 Eur

Cieľ projektu a jeho výstupy:

Hlavným cieľom projektu je využitie novovyvinutého nástroja pre monitoring a analýzu dopravy v inováciách služieb MSP a posilnení ich konkurencieschopnosti v oblasti projektovania a plánovania rozvoja cezhraničnej cestnej siete s udržateľnou dopravou.

Základom je vývoj prototypu nízkonákladového, bezdrôtového, prenosného magnetického sčítača dopravy s vyššou energetickou účinnosťou, jednoduchšou inštaláciou a údržbou v porovnaní so súčasnými riešeniami. Využiteľný bude pri dopravných prieskumoch a tiež ako súčasť unikátneho prenosného systému dynamického riadenia dopravy.

Projektom sa podporí prepojenie a transfer znalostí medzi VaV prostredím a podnikateľským sektorom.

Jedným z praktických výstupov bude aj štúdia analýzy dopravy na hraničných priechodoch SR-ČR.

Informácie o programe INTERREG V-A SK-CZ:

„Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“